Thứ tư, 18/05/2016 | 00:00 GMT+7

Cách sử dụng PostgreSQL với Ứng dụng Django của bạn trên Ubuntu 16.04

Django là một khuôn khổ linh hoạt để tạo nhanh các ứng dụng Python. Theo mặc định, các ứng dụng Django được cấu hình để lưu trữ dữ liệu vào một file database SQLite nhẹ. Mặc dù điều này hoạt động tốt dưới một số tải, nhưng DBMS truyền thống hơn có thể cải thiện hiệu suất trong production .

Trong hướng dẫn này, ta sẽ trình bày cách cài đặt và cấu hình PostgreSQL để sử dụng với các ứng dụng Django của bạn. Ta sẽ cài đặt phần mềm cần thiết, tạo thông tin đăng nhập database cho ứng dụng của bạn , sau đó bắt đầu và cấu hình một dự án Django mới để sử dụng phần backend này.

Yêu cầu

Để bắt đầu, bạn cần một version server Ubuntu 16.04 sạch với user không phải root được cài đặt . User không phải root phải được cấu hình với các quyền sudo . Tìm hiểu cách cài đặt điều này theo hướng dẫn cài đặt server ban đầu của ta .

Khi đã sẵn sàng để tiếp tục, hãy đăng nhập với quyền là user sudo của bạn và đọc tiếp.

Cài đặt các thành phần từ repository Ubuntu

Bước đầu tiên của ta sẽ là cài đặt tất cả các phần mà ta cần từ repository . Ta sẽ cài đặt pip , trình quản lý gói Python, để cài đặt và quản lý các thành phần Python của ta . Ta cũng sẽ cài đặt phần mềm database và các thư viện liên quan cần thiết để tương tác với chúng.

Python 2 và Python 3 yêu cầu các gói hơi khác nhau, vì vậy hãy chọn các lệnh bên dưới phù hợp với version Python của dự án của bạn.

Nếu bạn đang sử dụng Python 2 , hãy nhập:

 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install python-pip python-dev libpq-dev postgresql postgresql-contrib

Thay vào đó, nếu bạn đang sử dụng Python 3 , hãy nhập:

 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install python3-pip python3-dev libpq-dev postgresql postgresql-contrib

Với việc cài đặt xong xuôi, ta có thể tiếp tục tạo database và user database của bạn .

Tạo Database và User Database

Theo mặc định, Postgres sử dụng một schemas xác thực được gọi là “xác thực ngang hàng” cho các kết nối local . Về cơ bản, điều này nghĩa là nếu tên user hệ điều hành của user trùng với tên user Postgres hợp lệ, user đó có thể đăng nhập mà không cần xác thực thêm.

Trong quá trình cài đặt Postgres, user hệ điều hành có tên là postgres đã được tạo để tương ứng với admin-user PostgreSQL của postgres . Ta cần sử dụng user này để thực hiện các việc quản trị. Ta có thể sử dụng sudo và nhập tên user với tùy chọn -u .

Đăng nhập vào một phiên Postgres tương tác bằng lệnh :

 • sudo -u postgres psql

Đầu tiên, ta sẽ tạo một database cho dự án Django của ta . Mỗi dự án nên có database riêng biệt vì lý do bảo mật. Ta sẽ gọi database của bạn là myproject trong hướng dẫn này, nhưng tốt hơn hết là nên chọn một cái gì đó mang tính mô tả hơn:

 • CREATE DATABASE myproject;

Ghi chú
Hãy nhớ kết thúc tất cả các lệnh tại dấu nhắc SQL bằng dấu chấm phẩy.

Tiếp theo, ta sẽ tạo một user database mà ta sẽ sử dụng để kết nối và tương tác với database . Đặt password thành password mạnh và an toàn:

 • CREATE USER myprojectuser WITH PASSWORD 'password';

Sau đó, ta sẽ sửa đổi một vài thông số kết nối cho user mà ta vừa tạo. Điều này sẽ tăng tốc hoạt động database để các giá trị chính xác không phải được truy vấn và đặt mỗi khi kết nối được cài đặt .

Ta đang đặt mã hóa mặc định thành UTF-8, mà Django mong đợi. Ta cũng đang đặt schemas cách ly giao dịch mặc định thành “đọc được commit ”, ngăn chặn việc đọc từ các giao dịch không được commit . Cuối cùng, ta đang đặt múi giờ. Theo mặc định, các dự án Django của ta sẽ được đặt để sử dụng UTC . Đây là tất cả các khuyến nghị từ chính dự án Django .

 • ALTER ROLE myprojectuser SET client_encoding TO 'utf8';
 • ALTER ROLE myprojectuser SET default_transaction_isolation TO 'read committed';
 • ALTER ROLE myprojectuser SET timezone TO 'UTC';

Bây giờ, tất cả những gì ta cần làm là cấp cho user database quyền truy cập vào database mà ta đã tạo:

 • GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE myproject TO myprojectuser;

Thoát khỏi dấu nhắc SQL để quay lại phiên shell của user postgres :

 • \q

Cài đặt Django trong Môi trường ảo

Bây giờ database của ta đã được cài đặt , ta có thể cài đặt Django. Để có tính linh hoạt tốt hơn, ta sẽ cài đặt Django và tất cả các phụ thuộc của nó trong môi trường ảo Python. Gói virtualenv cho phép bạn tạo các môi trường này một cách dễ dàng.

Nếu bạn đang sử dụng Python 2 , bạn có thể cài đặt gói chính xác bằng lệnh :

 • sudo pip install virtualenv

Nếu bạn đang sử dụng Python 3 , hãy nhập:

 • sudo pip3 install virtualenv

Tạo và chuyển vào một folder để chứa dự án Django của bạn:

 • mkdir ~/myproject
 • cd ~/myproject

Ta có thể tạo một môi trường ảo để lưu trữ các yêu cầu Python của dự án Django của ta bằng lệnh :

 • virtualenv myprojectenv

Thao tác này sẽ cài đặt bản sao local của Python và lệnh pip local vào folder có tên myprojectenv trong folder dự án của bạn.

Trước khi cài đặt các ứng dụng trong môi trường ảo, ta cần kích hoạt nó. Bạn có thể thực hiện bằng cách gõ:

 • source myprojectenv/bin/activate

Dấu nhắc của bạn sẽ thay đổi để cho biết rằng bạn hiện đang hoạt động trong môi trường ảo. Nó sẽ trông giống như thế này ( myprojectenv ) user @ host :~/ myproject $ .

Khi môi trường ảo của bạn đang hoạt động, bạn có thể cài đặt Django bằng pip . Ta cũng sẽ cài đặt gói psycopg2 cho phép ta sử dụng database mà ta đã cấu hình :

Ghi chú
Dù bạn đang sử dụng version Python nào, khi môi trường ảo được kích hoạt, bạn nên sử dụng lệnh pip (không phải pip3 ).

 • pip install django psycopg2

Bây giờ ta có thể bắt đầu một dự án Django trong folder myproject của ta . Thao tác này sẽ tạo một folder con có cùng tên để chứa mã, và sẽ tạo một tập lệnh quản lý trong folder hiện tại. Đảm bảo thêm dấu chấm ở cuối lệnh để điều này được cài đặt chính xác:

 • django-admin.py startproject myproject .

Cấu hình Cài đặt Database Django

Bây giờ ta có một dự án, ta cần cấu hình nó để sử dụng database ta đã tạo.

Mở file cài đặt dự án Django chính nằm trong folder dự án con:

 • nano ~/myproject/myproject/settings.py

Ở cuối file , bạn sẽ thấy phần DATABASES trông giống như sau:

~ / myproject / myproject / settings.py
. . . DATABASES = {   'default': {     'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',     'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'),   } } . . . 

Điều này hiện được cấu hình để sử dụng SQLite làm database . Ta cần thay đổi điều này để database PostgreSQL của ta được sử dụng thay thế.

Đầu tiên, thay đổi công cụ để nó sử dụng bộ điều hợp postgresql_psycopg2 thay vì bộ điều hợp sqlite3 . Đối với NAME , sử dụng tên của database của bạn ( myproject trong ví dụ của ta ). Ta cũng cần thêm thông tin đăng nhập. Ta cần tên user , password và server để kết nối. Ta sẽ thêm và để trống tùy chọn cổng để mặc định được chọn:

~ / myproject / myproject / settings.py
. . . DATABASES = {   'default': {     'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql_psycopg2',     'NAME': 'myproject',     'USER': 'myprojectuser',     'PASSWORD': 'password',     'HOST': 'localhost',     'PORT': '',   } } . . . 

Trong khi ở đây, bạn cũng có thể cần điều chỉnh lệnh ALLOWED_HOSTS . Điều này xác định một danh sách trắng các địa chỉ hoặc domain được dùng để kết nối với version Django. Bất kỳ yêu cầu nào đến có tiêu đề Server lưu trữ không có trong danh sách này sẽ dẫn đến một ngoại lệ. Django yêu cầu bạn cài đặt điều này để ngăn chặn một lớp lỗ hổng bảo mật nhất định.

Trong dấu ngoặc vuông, liệt kê các địa chỉ IP hoặc domain được liên kết với server Django của bạn. Mỗi mục nên được liệt kê trong phần trích dẫn với các mục được phân tách bằng dấu phẩy. Nếu bạn muốn có yêu cầu cho toàn bộ domain và bất kỳ domain phụ nào, hãy thêm một khoảng thời gian vào đầu mục nhập. Trong đoạn mã dưới đây, có một vài ví dụ được comment được sử dụng để chứng minh:

~ / myproject / myproject / settings.py
. . . # The simplest case: just add the domain name(s) and IP addresses of your Django server # ALLOWED_HOSTS = [ 'example.com', '203.0.113.5'] # To respond to 'example.com' and any subdomains, start the domain with a dot # ALLOWED_HOSTS = ['.example.com', '203.0.113.5'] ALLOWED_HOSTS = ['your_server_domain_or_IP', 'second_domain_or_IP', . . .] 

Khi bạn hoàn tất, hãy lưu file .

Di chuyển Database và Kiểm tra Dự án của bạn

Bây giờ cài đặt Django đã được cấu hình , ta có thể di chuyển cấu trúc dữ liệu của bạn vào database của ta và kiểm tra server .

Ta có thể bắt đầu bằng cách tạo và áp dụng chuyển đổi vào database của bạn . Vì ta chưa có bất kỳ dữ liệu thực tế nào, điều này sẽ chỉ đơn giản là cài đặt cấu trúc database ban đầu:

 • cd ~/myproject
 • python manage.py makemigrations
 • python manage.py migrate

Sau khi tạo cấu trúc database , ta có thể tạo account quản trị bằng lệnh :

 • python manage.py createsuperuser

Bạn cần chọn tên user , cung cấp địa chỉ email, chọn và xác nhận password cho account .

Nếu bạn đã làm theo hướng dẫn cài đặt server ban đầu, bạn nên có firewall UFW. Trước khi ta có thể truy cập server phát triển Django để kiểm tra database của bạn , ta cần mở cổng mà ta sẽ sử dụng trong firewall của bạn .

Cho phép kết nối bên ngoài với cổng bằng lệnh :

 • sudo ufw allow 8000

Sau khi mở cổng, bạn có thể kiểm tra xem database của bạn có đang hoạt động chính xác hay không bằng cách khởi động server phát triển Django:

 • python manage.py runserver 0.0.0.0:8000

Trong trình duyệt web , hãy truy cập domain hoặc địa chỉ IP của server , sau đó là :8000 để truy cập trang root Django mặc định:

http://server_domain_or_IP:8000 

Bạn sẽ thấy trang index mặc định:

Chỉ số Django

Nối /admin vào cuối URL và bạn có thể truy cập màn hình đăng nhập vào giao diện administrator :

Đăng nhập quản trị Django

Nhập tên user và password bạn vừa tạo bằng lệnh createsuperuser . Sau đó, bạn sẽ được đưa đến giao diện quản trị:

Giao diện quản trị Django

Khi điều tra xong, bạn có thể dừng server phát triển bằng cách nhấn CTRL-C trong cửa sổ terminal của bạn .

Bằng cách truy cập vào giao diện quản trị, ta đã xác nhận database của ta đã lưu trữ thông tin account user của ta và nó có thể được truy cập một cách thích hợp.

Kết luận

Trong hướng dẫn này, ta đã trình bày cách cài đặt và cấu hình PostgreSQL làm database backend cho một dự án Django. Mặc dù SQLite có thể dễ dàng xử lý tải trong quá trình phát triển và sử dụng production nhẹ, hầu hết các dự án được hưởng lợi từ việc triển khai DBMS đầy đủ tính năng hơn.


Tags:

Các tin liên quan

Cách cài đặt và sử dụng PostgreSQL trên Ubuntu 16.04
2016-05-04
Cách backup, khôi phục và di chuyển database PostgreSQL với Barman trên CentOS 7
2016-01-20
Cài đặt postgresql 9.4 trên Debian 8
2015-06-11
Cách sử dụng PostgreSQL với Ứng dụng Django của bạn trên Ubuntu 14.04
2015-03-25
Cách sử dụng PostgreSQL với Ứng dụng Django của bạn trên CentOS 7
2015-03-25
Cách sử dụng PostgreSQL với ứng dụng Ruby on Rails của bạn trên Ubuntu 14.04
2015-03-18
Cách sử dụng PostgreSQL với ứng dụng Ruby on Rails của bạn trên CentOS 7
2015-03-18
Cách cài đặt và sử dụng PostgreSQL trên Ubuntu 14.04
2014-04-28
Cách cài đặt và sử dụng Zope 2 và PostgreSQL trên Ubuntu 13.10
2014-03-25
Cách mở rộng quy mô theo chiều ngang một ứng dụng Laravel 4 với database PostgreSQL
2014-02-27