Cách xóa dữ liệu trong SQL
Trong
Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc , thường được gọi là SQL , câu lệnh DELETE là một trong những hoạt động mạnh mẽ nhất có sẵn cho user . Như tên của nó, các hoạt động DELETE xóa không phục hồi được một hoặc nhiều hàng dữ liệu khỏi bảng database . Là một khía cạnh cơ bản của quản lý dữ liệu, điều quan trọng là user SQL phải hiểu cách hoạt động của câu lệnh DELETE .
2020-09-14
Cách chèn dữ liệu vào SQL
Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc , thường được gọi là SQL , cung cấp rất nhiều tính linh hoạt về cách nó cho phép bạn chèn dữ liệu vào bảng. Ví dụ: bạn có thể chỉ định các hàng dữ liệu riêng lẻ bằng từ khóa VALUES , sao chép toàn bộ tập dữ liệu từ các bảng hiện có bằng truy vấn SELECT , cũng như xác định các cột theo cách khiến SQL tự động chèn dữ liệu vào chúng.
2020-09-14
... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 139 Show 161 - 180 of 2764